ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η Νομοθεσία για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων έχει αυστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ένα συγκεκριμένο είδος επικινδύνων αποβλήτων το οποίο περιέχει πολύτιμα ή/και βασικά μέταλλα. Μολυσματικά και λοιπά επικίνδυνα υλικά θα πρέπει να οδηγηθούν σε άλλες κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης στην Ελλάδα.

Τύπος Υλικών

Η εταιρεία μας παραλαμβάνει και επεξεργάζεται οποιαδήποτε Επικίνδυνα και Μη Απόβλητα τα οποία περιέχουν κυρίως Πολύτιμα ή/και Βασικά Μέταλλα. Η διαφορά με τις άλλες εταιρείες διάθεσης υλικών είναι ότι η MetalLogic σας πιστώνει ή σας αφαιρεί από το κόστος καταστροφής και επεξεργασίας την αξία των μετάλλων που βρίσκονται μέσα στα υγρά.

Μερικά βασικά είδη αποβλήτων που παραλαμβάνουμε είναι:

 • Απόβλητα Υγρά Εμφάνισης, Στερέωσης και Νερού Έκπλυσης από Ακτινολογικά και Λοιπά Εμφανιστήρια ή Photobooth
 • Απόβλητα Υγρά από Επιμεταλλώσεις Αργυροχρυσοχοΐας όπως Κυανιούχα Υγρά Χρυσού ή/και Αργύρου.
 • Όξινα Απόβλητα Υγρά όπως Νιτρικός Άργυρος ή διαλύματα με Ρόδιο, Πλατίνα ή Παλλάδιο
 • Ηλεκτρολύτες με Πολύτιμα ή Βασικά Μέταλλα
 • Θειούχα Διαλύματα από την «άσπρινση» των κοσμημάτων.
 • Λάσπες από την επεξεργασία αποβλήτων όπως εξάτμιση ή καθίζηση (Cementation)
 • Απόβλητα άλατα επιμετάλλωσης όπως Κυανιούχος Χρυσός και Άργυρος
 • Φίλτρα και Στήλες Ανταλλαγής Ιόντων Μετάλλων κατά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων
 • Πάστες Αργύρου
 • Απόβλητα από τη παραγωγή Κολλοειδή Αργύρου
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ταυτοποίηση Υλικών

Συνήθως τα υλικά που παραλαμβάνουμε προέρχονται από μία γνωστή διαδικασία επεξεργασίας οπότε υπάρχει ένα γνωστός τρόπος προσέγγισης. Κατά την αρχική επικοινωνία θα πρέπει να μας υποδειχθεί ο τύπος του υλικού και η η προέλευση του κι εν συνεχεία  σε συνεργασία μαζί σας κατηγοριοποιούμε το απόβλητο σύμφωνα και με τους Κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων).

Στην περίπτωση που τα απόβλητα είναι άγνωστα ή αρκετά εξειδικευμένα τότε πριν την αποστολή τους, προτείνεται η παραλαβή κάποιου δείγματος ώστε να γίνει ανάλυση στο χημείο μας  για να διαπιστωθεί ό τύπος του υλικού και η αρτιότερη προσέγγισή του. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο «Δειγματισμού» μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Μεταφορά

Η μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων προς τις εγκαταστάσεις μας γίνεται μόνο από εξειδικευμένες εταιρείεςοι οποίες θα πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένες σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ που περιγράφουν τα απόβλητα. Κάθε εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παραδώσει επικίνδυνα απόβλητα στις εγκαταστάσεις της MetalLogic χρησιμοποιώντας την εταιρεία μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων με την οποία συνεργάζεται. Σε κάθε περίπτωση όμως η εταιρεία ΔΕΝ θα δεχτεί οποιαδήποτε επικίνδυνα απόβλητα εάν η εταιρεία μεταφοράς δεν είναι κατάλληλα αδειοδοτημένη. Εάν δεν έχετε έχει κάποια συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς επικινδύνων, μπορούμε να σας προτείνουμε εμείς ή να οργανώσουμε την παραλαβή και μεταφορά με δικό μας συνεργάτη.

ΜΟΝΟ ΣΩΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Συσκευασία

Καθώς η συσκευασία παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία  θα πρέπει:

 • Τα βαρέλια μέσα στα οποία περιλαμβάνεται το υλικό να είναι σε άρτια κατάσταση, ήτοι χωρίς διαρροές, σημάδια οξείδωσης και εμφανής φθορές που δύναται να επηρεάσουν το περιεχόμενο τους.
 • Το υλικό να βρίσκεται σε στερεά κατάσταση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι βρεγμένο λόγω ανοιγμένων βαρελιών.
 • Να είναι παλετοποιημένο κατάλληλα ώστε να υπάρχει εύκολη εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις της MetalLogic

Ειδικά για την μεταφορά επικίνδυνων υλικών η συσκευασία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα τα βαρέλια μέσα στα οποία θα περιλαμβάνεται το υλικό θα πρέπει να είναι παλετοποιημένο κατάλληλα ώστε να υπάρχει εύκολη εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις της MetalLogic και πρόσθετα σε άρτια κατάσταση ήτοι χωρίς διαρροές, σημάδια οξείδωσης και εμφανής φθορές που δύναται να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την μεταφορά και αποθήκευση. Πρόσθετα, οι συσκευασίες των επικινδύνων υλικών πρέπει να φέρουν την ανάλογη σήμανση ανάλογα με το είδος του υλικού σε εμφανές σημείο.  Οι εταιρείες μεταφοράς επικινδύνων έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την παραλαβή των υλικών στη περίπτωση που αυτά δεν είναι καλά συσκευασμένα.

lab

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Κατά την παραλαβή των υλικών η εταιρεία μας συμπληρώνει το τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης επικινδύνων αποβλήτων και σας προωθεί ένα αντίγραφο προς αρχειοθέτηση. Ταυτόχρονα, όλες οι ποσότητες που παραλαμβάνει η επιχείρησή μας καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) ως ορίζει η νομοθεσία. Τέλος  τους πρώτους μήνες κάθε έτους σας στέλνουμε τις ποσότητες που έχουμε διαχειριστεί για την επιχείρησή σας

Συμβάσεις Διαχείρισης

Για να είστε απόλυτα καλυμμένοι έναντι στη κείμενη Νομοθεσία αποβλήτων, κάθε εταιρεία θα πρέπει να μπορεί να επιδείξει κατά την αδειοδότηση ή σε πιθανό έλεγχο από τις αρχές, μία σύμβαση συνεργασίας με επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων, ειδικά, των επικινδύνων. Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να καλύψει την εν λόγω ανάγκη καθώς δύναται να καλύψει ένα μεγάλος εύρος αποβλήτων επικίνδυνων ή μη.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΣ