ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

 Η MetalLogic, σε συνεργασία με την GreenFence και το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών «ΑΦΗΣ ΑΕ», θα δημιουργήσουν ένα Πανελλαδικό δίκτυο συλλογής με το καλύτερο δυνατό ανταποδοτικό όφελος για τις Κομβιόσχημες Μπαταρίες Αργύρου.

logo

Μαζί με τον γνωστό πλέον κάδο της ΑΦΗΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση στην GreenFence για την αποστολή ενός συμπληρωματικού κάδου στον οποίο τοποθετούνται ΜΟΝΟ οι Κομβιόσχημες Μπαταρίες (Μπαταρίες Ρολογιών) Αργύρου-Ψευδαργύρου (Silver-Zinc Oxide Button Batteries).

Τέτοιους κάδους δικαιούνται όλα τα μαγαζιά ή λοιπές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται αυτού του είδους μπαταρίες. Άσχετα με την ποσότητα που συγκεντρώνεται ανά μήνα ή έτος αυτές οι μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστό κάδο ώστε να μπορούμε να σας αποδώσουμε το εκάστοτε αντίτιμο.

Τιμές

Η MetalLogic, σε συνεργασία με την GreenFence, ως ο τελικός αποδέκτης των υλικών  έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις καλύτερες τιμές αγοράς των υλικών, χωρίς ενδιάμεσους παράνομους εμπόρους. Η εταιρεία αναπροσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική ανάλογα με τις διεθνής τιμές που ισχύουν κάθε περίοδο.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Παράνομη Διακίνηση

Η εταιρεία μας εκτός από την καλύτερη τιμή αγοράς των κομβιόσχημων μπαταριών και την ευελιξία στην αγορά τους, προσφέρει στους πελάτες της την απαραίτητη ασφάλεια στις συναλλαγές καθώς διαθέτει τις απαιτούμενες από την ελληνική νομοθεσία άδειες για την επεξεργασία των μπαταριών και μία εγκεκριμένη από το σύστημα ΑΦΗΣ διαδικασία. Ως εκ τούτου, η συνεργασία σας με την MetalLogic δεν επέχει κανένα φόβο καταγγελιών από παράνομες πρακτικές που ακολουθούν άλλες εταιρείες.

Κάδος Συλλογής 

Κάθε κάδος είναι ασφαλισμένος με μία Αριθμημένη Σφραγίδα Ασφαλείας ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο κάδος δεν θα παραβιασθεί. Ο μοναδικός αριθμός αντιστοιχεί στον εκάστοτε κάδο οπότε ο κάθε χρήστης έχει το δικό του μοναδικό αριθμό.

Ο κάδος συλλογής είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να εισέρχονται διαμέσου της 12 χιλιοστών οπής στο καπάκι του, ΜΟΝΟ μπαταρίες αργύρου. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος δεν θα γίνεται αποδεκτός. Όλοι κάδοι θα ελέγχονται ξεχωριστά κατά την παραλαβή τους στην εγκατάσταση αξιοποίησης. Η διαδικασία ανοίγματος και ελέγχου του περιεχομένου θα βιντεοσκοπείται ώστε σε περίπτωση που υπάρχουν άλλου είδους μπαταρίες να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του βίντεο προς επιβεβαίωση του περιεχομένου.

Προσοχή!

Ο κάδος είναι στην κυριότητα της GreenFence. Θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και σε περίπτωση που δεν το χρειάζεστε πλέον θα πρέπει να επιστραφεί!

Διαδικασία  

Ανάλογα με την αναμενόμενη ποσότητα γίνεται αίτημα από τον ενδιαφερόμενο για έναν ή παραπάνω κάδους. Αφού γίνει κι εγκριθεί η εκάστοτε αίτηση γίνεται επικοινωνία στο e-mail operations@greenfence.gr τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας (Επωνυμία, Επάγγελμα, ΑΦΜ & ΔΟΥ, Δ/νση, ΤΚ & Πόλη).
  2. Η διεύθυνση για την τοποθέτηση του κάδου (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τα στοιχεία της εταιρείας).
  3. Το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς κι ένα e-mail όπου θα κοινοποιούνται όλες οι πληροφορίες.
  4. Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο σταθερό ή/και Κινητό, e-mail).
  5. Τράπεζα, Αριθμό Λογαριασμού (IBAN) και δικαιούχο όπου θα γίνονται οι πληρωμές.

Όταν ληφθούν οι παραπάνω πληροφορίες θα δρομολογείται η αποστολή του κάδου το συντομότερο δυνατό. Μόλις ο κάδος γεμίσει τότε ενημερώνεται το σύστημα ΑΦΗΣ για την παραλαβή του μαζί με τον κάδο των απλών μπαταριών. Η εγκατάσταση που παραλαμβάνει τους κάδους διαχωρίζει τους απλούς κάδους με τους κάδους της GreenFence οι οποίοι οδηγούνται στην μονάδα επεξεργασίας.

Η μονάδα επεξεργασίας γνωρίζει από τον αριθμό της σφραγίδας την επωνυμία της εταιρείας που τον έχει στείλει (για αυτό τον λόγο θα πρέπει ο κάδος να διαχειρίζεται με προσοχή ώστε να μην σπάει η σφραγίδα).

Ο κάδος ζυγίζεται και αφαιρείται το απόβαρο (περίπου 60 gr ανά κάδο) ώστε να διαπιστωθεί το καθαρό βάρος των μπαταριών. Εν συνεχεία μπροστά στην κάμερα αποσφραγίζονται οι κάδοι, αποτυπώνεται ο αριθμός της σφραγίδας, ελέγχονται τα υλικά όπου αναγνωρίζονται και απορρίπτονται τυχόν άλλου είδους μπαταρίες. Εάν υπάρχουν πολλές μπαταρίες διαφορετικού τύπου, η GreenFence αφαιρεί το έξτρα κόστος από την πληρωμή των υλικών.

Τέλος, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αποστέλλεται το ζυγολόγιο με e-mail στον πελάτη ώστε να προχωρήσει η τιμολόγηση και πληρωμή των υλικών

Έγγραφα

Για την παραλαβή του κάδου κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υπογράψει μία σύμβαση συνεργασίας στην οποία θα περιγράφεται η παραπάνω διαδικασία καθώς και όλες οι λοιπές λεπτομέρειες. Η αποστολή του Ζυγολογίου, Τιμολογίων και λοιπών αποδείξεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail όπου θα υποδείξει ο εκάστοτε συνεργάτης. Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα να μπαίνει με τους δικούς του κωδικούς σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για την διαδικασία, όπου θα μπορεί να δει και να κατεβάσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικά του τιμολόγια, αποδείξεις καθώς και να ενημερωθεί τις κινήσεις που έχουμε κάνει.

Πληρωμή

Η πληρωμή των υλικών θα γίνεται από την GreenFence μετά το ζύγισμα και έλεγχο του κάδου σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδεικνύεται. Η εταιρεία προχωράει σε πληρωμές στις αρχές κάθε μήνα.

watch batteries